Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, betalings- en annuleringsvoorwaarden behorende bij de Groepspraktijk voor psychologie, orthopedagogiek, cursussen en trainingen.

Aanvang en opzegging:

Iedere behandelovereenkomst (hierna te noemen overeenkomst) zal ingaan vanaf de datum van ondertekening. DOPPA zorg behoudt zich het recht voor tot opzegging van de overeenkomst in geval van zwaarwichtige redenen, te weten: Een verandering in de zorgindicatie, zodanig dat DOPPA zorg redelijkerwijs niet meer kan voldoen aan de zorgbehoeftes van de zorgvrager / Het niet meer voldoen aan de verplichtingen door de zorgvrager zoals deze in de Algemene voorwaarden van de overeenkomst zijn vastgelegd. In geval van zorgverlening met een vast aantal uren per week of per maand dient opzegging door de zorgvrager schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij anders is overeengekomen. In alle overige gevallen staat het de zorgvrager vrij de zorgverlening te staken wanneer hij/zij dat wenst.

Plan van aanpak:

Ieder zorgtraject wordt aangevangen met het opstellen van een behandelovereenkomst en, indien van toepassing, een behandelplan c.q. zorgplan, waarin te allen tijde wijzigingen kunnen worden aangebracht in overleg tussen DOPPA zorg en de zorgvrager.

Aansprakelijkheid:

DOPPA zorg beschikt over een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De zorgvrager dient, tijdens de duur van de zorgverlening, te beschikken over een WA-verzekering. Voor het vervoeren van een zorgvrager onder begeleidingstijd worden reiskosten in rekening gebracht. Deze dienen persoonlijk te worden afgerekend met de begeleider. De vergoeding is vastgesteld op 25 eurocent per kilometer. DOPPA zorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, ontstaan tijdens vervoer van een zorgvrager onder begeleidingstijd. Deze vervoersdiensten worden slechts verleend indien voldaan is aan de volgende voorwaarden: De betreffende begeleider is bereid tot het verlenen van deze dienst / De betreffende begeleider is afdoende verzekerd, dat wil zeggen beschikt ten minste over een inzittenden-aansprakelijkheidsverzekering.

Verplichtingen zorgverlener:

DOPPA zorg heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van de zorgvrager. Zij legt van iedere zorgvrager een dossier aan, waarin de persoonsgegevens en de gegevens omtrent de zorgverlening zijn vastgelegd en worden bijgehouden. Op verzoek kan de zorgvrager inzage krijgen in het dossier. DOPPA zorg heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat gegevens van de zorgvrager niet zonder toestemming van de zorgvrager aan derden mogen worden verstrekt. Tevens heeft DOPPA zorg de plicht om de zorgvrager op duidelijke wijze in te lichten over de manier van begeleiden c.q. behandelen, zoals die voortvloeit uit de overeenkomst en, indien van toepassing, het begeleidingsplan c.q. de behandelovereenkomst. DOPPA zorg neemt tijdens de zorgverlening de Nederlandse wetgeving, voor zover van toepassing, in acht.

Verplichtingen zorgvrager:

DOPPA zorg verwacht van de zorgvrager dat hij/zij naar beste weten de informatie en medewerking verleent, die nodig is ten behoeve van de zorgverlening. De zorgvrager houdt zich aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden (ARBO), voor zover van toepassing. In onderling overleg tussen DOPPA zorg en de zorgvrager kan worden afgeweken van deze Algemene voorwaarden c.q. kunnen aanvullingen worden gemaakt.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden cursussen en trainingen:

Deelname aan een cursus of training geschiedt op volgorde van aanmelding en is definitief, zodra het cursusgeld c.q. het factuurbedrag is overgemaakt op rekeningnummer NL 40 RABO 01609 65 403 ten name van DOPPA zorg. Indien langer dan vier weken van tevoren is afgezegd, dan wordt het gehele bedrag van de cursus teruggestort. Indien tussen vier weken en twee weken van tevoren is afgezegd, dan wordt 50% van het cursusgeld teruggestort. Indien korter dan twee weken van tevoren is afgezegd, dan wordt er geen cursusgeld teruggestort. Indien de cursus door DOPPA zorg wordt geannuleerd of langer dan 2 maanden wordt uitgesteld, dan wordt het totale bedrag van de cursus teruggestort.

Betalingsvoorwaarden psychologie en orthopedagogiek:

1) De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan, tussen DOPPA zorg en de zorgvrager.

2) Alle door DOPPA zorg gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na de factuurdatum, tenzij er sprake is van contante betaling. De zorgvrager kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.

3) Indien door de zorgvrager aan DOPPA zorg machtiging is verleend tot bank- of giro incasso dan wel aan DOPPA zorg een getekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de zevende dag na de factuurdatum gebruik gemaakt.

4) Indien de zorgvrager het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen zeven dagen na de onder 3) bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de zorgvrager in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De zorgvrager is alsdan over het openstaande bedrag aan DOPPA zorg de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

5) DOPPA zorg is in het hiervoor over 4) genoemde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de zorgvrager.

6) Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht.

 

DOPPA zorg behoudt zich het recht voor tot wijziging van de tarieven, welke minimaal één maand van tevoren op www.doppazorg.nl bekend zal worden gemaakt.