Kwaliteitsstatuut GGZ instelling DOPPA zorg

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam instelling: DOPPA zorg BV

Hoofdvestiging: Hogelandsingel 148 7512 GJ Enschede

Postadres: Lasondersingel 166 7514 BX Enschede

Website: www.doppazorg.nl

KvK: 66619955

AGB-code: 22221237

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt

Naam: E.H. Bos

E-mailadres: contact@doppazorg.nl

Telefoonnummer: 085-0079000 / 06-54916420

3. Onze locaties vindt u hier

https://www.doppazorg.nl/locaties

4. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

DOPPA zorg is een ambulante ggz instelling voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Wij bieden diagnostiek, behandeling en begeleiding in zowel de basis ggz als de specialistische ggz. Indien er een crisisgevoelige situatie rondom een cliënt ontstaat, doen wij een beroep op partijen in ons netwerk zoals huisartsenpost en crisisdienst Mediant/Karakter. De volgende informatie voor cliënten en verwijzers is op onze website te vinden:
DOPPA zorg is een ambulante GGz organisatie. Dat betekent dat onze dienstverlening op afspraakbasis wordt verleend. Onze (part time) behandelaren zijn werkzaam op werkdagen tijdens kantooruren en zowel face to face gesprekken als telefonische consulten met de behandelaren worden op afspraak ingepland. DOPPA zorg biedt als ambulante GGz organisatie géén crisisopvang voor mensen die in acute psychiatrische nood verkeren, dagopvang/dagbehandeling of klinische opname mogelijkheden. Mocht zich een crisissituatie voordoen, dan adviseren wij contact op te nemen met de huisarts, huisartsenpost of politie. Verwijzingen naar één van de 28 crisisdiensten in Nederland verlopen via één van deze instanties. Kijk voor meer uitleg op de volgende website: Regelhulp

Wij bieden psychologische zorg aan jong en oud, zonder onderscheid te maken in leeftijd, opleidingsniveau, afkomst of sociaal economische status. Het zorgaanbod binnen onze organisatie kan zowel individueel als in groepsverband worden aangeboden. Hulp kan plaatsvinden op consultbasis vanuit één van onze locaties, op scholen of in de thuissituatie. We stellen samen met onze cliënten realistische doelen en streven daarbij naar meer zelfredzaamheid, stabiliteit en weerbaarheid bij onze cliënten.
Wij maken gebruik van zorgpaden, e-health (Minddistrict) en samenwerkingen met huisartsen, scholen, zorginstellingen en paramedische beroepen zoals fysiotherapeut, logopedist en ergotherapeut.
Cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in onze instelling terecht:
Angststoornissen;
Depressieve stemmingsstoornissen;
Disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen;
Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen;
Obsessieve- compulsieve en verwante stoornissen;
Persoonlijkheidsstoornissen;
Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen;
Trauma- en stressgerelateerde stoornissen;

Mensen met een licht verstandelijke beperking;

Hechtingsproblematiek.

Op de website zijn onze inclusie- en exclusiecriteria te vinden via deze link:
https://www.doppazorg.nl/images/Inclusieenexclusiecriteria.pdf

Onze organisatie biedt geen hoogspecialistische ggz (3e lijns ggz).

5. Beschrijving professioneel netwerk.
DOPPA zorg werkt zowel in formele als informele zin samen met verscheidene instellingen en organisaties. Hiertoe behoren onder andere:
– Alle aangesloten praktijken en instellingen behorende tot het Netwerk Vrijgevestigde GGZ Twente in het kader van over en weer verwijzen, delen van kennis en informatie en gezamenlijke stem vormen richting gemeentes en zorgverzekeraars.

– Livio, in het kader van een gezamenlijke gz-opleidingsplek en ggz aanbod voor ouderen.

– Externe supervisoren in het kader van de gz-opleiding.

– Praktijken voor ergotherapie, logopedie en fysiotherapie, inclusief poliklinische revalidatie.

– Breed netwerk van huisartsen, scholen en WMO zorgaanbieders.

6. DOPPA zorg heeft het volgende aanbod.
De generalistische basis ggz met als regiebehandelaar de gz-psycholoog.
De gespecialiseerde ggz met als regiebehandelaar de psychiater en de gz-psycholoog.
Vacatures voor de volgende functies staan ononderbroken open:
– Psychiater

– Psychotherapeut/Klinisch psycholoog

– GZ-psycholoog

7. Structurele samenwerkingspartners. 
DOPPA zorg werkt ten behoeve van de behandeling van cliënten samen met:
– Livio: Bleekhofstraat 300 7543 EC Enschede

– Cynthia Liesdek consultatie: psychiater/SO Bruggenmorsweg 10 7521 ZV Enschede

8. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen.
DOPPA zorg ziet erop toe dat bij de werving en selectie van zorgverleners zij relevante opleiding hebben genoten en voldoende werkervaring hebben opgedaan. Meerdere functionarissen worden betrokken in dit proces, waarbij de mogelijkheid tot een praktijkcasus onderdeel kan vormen van de sollicitatieprocedure.
Daarnaast wordt er bij iedere nieuwe medewerker standaard een VOG verklaring opgevraagd. Nagenoeg alle zorgverleners zijn BIG en/of SKJ geregistreerd. Daarnaast zijn de zorgverleners aangesloten bij een beroepsvereniging, indien dit een verplichting vormt voor behoud van vakgerichte registraties zoals EMDR therapeut, spelpsychotherapeut, vaktherapeut etcetera.
Voor iedere functie binnen DOPPA zorg is een functieprofiel opgesteld, waarin beschreven staat wat de kern van de functie inhoudt, wat de hoofdtaken zijn, wat de plaats in de organisatie is, over welke kennis en vaardigheden de medewerker dient te beschikken en welke competenties van belang zijn voor het uitvoeren van de functie. De voornaamste competenties die van belang zijn voor de zorgverleners zijn:
– psychologisch/orthopedagogisch handelen

– communicatie mondeling en schriftelijk

– samenwerking
– kennis en wetenschap

– maatschappelijk handelen

– organisatie –

professionaliteit

Er zijn meerdere momenten in het jaar en verschillende manieren waarop de directie/het management inzichtelijk maakt en verbeterslagen maakt met betrekking tot de deskundigheid, kwaliteit en mentale gezondheid van medewerkers:
– Jaargesprekken met gebruik van 360 graden feedback formulieren

– Medewerker tevredenheidsonderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd

– Gesprek bij einde proeftijd door de directie

– Gesprek bij einde contract door de manager extramurale zorg

–  Sollicitatiegesprekken middels sollicitatieprocedure, die uit meerdere gesprekken/rondes bestaat en waarbij een assessment of praktijkcasus onderdeel kan zijn

– Teambijeenkomsten, die deels een educatief karakter hebben

– Voor alle medewerkers is er de mogelijkheid tot een preventief medisch onderzoek, uitgevoerd door onze Arbodienst. Tevens is deze dienst beschikbaar voor vertrouwelijke gesprekken

Het zorgaanbod bij DOPPA zorg is onderbouwd en georganiseerd middels zorgpaden. Deze zorgpaden zijn vormgegeven volgens de GGZ standaarden en Richtlijnen jeugdhulp. In de uitvoering worden de zorgtrajecten passend gemaakt voor iedere individuele cliënt. Behandelingen worden geëvalueerd en waar nodig volgen medewerkers intern of extern scholing op het gebied van standaarden en richtlijnen.

DOPPA zorg hanteert een scholingsbeleid, inclusief scholings- en ontwikkelingsplan en meerjaarlijkse opleidingsplannen, dat is toegespitst op ontwikkeling door zelfkennis en reflectie, door zelf-leren en collectief-leren, door leren met elkaar, aan elkaar en van elkaar. Er wordt geprotocolleerd en evidence based gewerkt conform professionele standaarden. In ons scholingsbeleid sluiten we zowel aan bij de wensen en ambities van medewerkers als bij de behoeftes en hulpvragen van cliënten.
Op verscheidene manieren kunnen medewerkers hun kennis en deskundigheid bevorderen en hun persoonlijke en professionele ontwikkeling laten groeien:
– De mogelijkheid om de opleiding tot gz-psycholoog te volgen, waarvan supervisie en werkbegeleiding standaard onderdeel is; sinds 2015 is DOPPA zorg een erkende praktijkopleidingsplek

– Werkbegeleiding aan medebehandelaren, gegeven door regiebehandelaren; minimaal tweewekelijks op individuele basis

– De mogelijkheid tot het volgen van korte cursussen op het gebied van onder andere CGT, EMDR, schematherapie, ACT en methodieken gericht op hechtingsproblematiek

– Een personeelscoach vanuit het zorgteam kan worden ingezet, wanneer er behoeft of noodzaak is aan ondersteuning op het gebied van het organiseren van werkzaamheden, het behapbaar houden van de caseload en zorgen voor inhoudelijk overzicht over de individuele casussen

9. Samenwerking binnen onze organisatie is vastgelegd en geborgd in dit kwaliteitsstatuut.

Wekelijks of tweewekelijks indien gepast vindt er binnen ieder kernteam c.q. behandelteam een multidisciplinair overleg (MDO) plaats onder voorzitterschap van de/een regiebehandelaar. De samenstelling van een kernteam is gebaseerd op minimaal één regiebehandelaar en meerdere medebehandelaars. Tijdens dit overleg worden minimaal de volgende stappen in ieder behandeltraject besproken:
– Intake en behandelplan c.q. zorgplan + start DSM-5 classificatie

– Psychologisch onderzoeksverslag

– Tussentijdse evaluatie behandeltraject

– Eindgesprek + vaststellen eind DSM-5 classificatie

Daarnaast kiezen wij ervoor om de intake gezamenlijk te doen met een regiebehandelaar en medebehandelaar. De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor het stellen van de diagnose en het uiteindelijk, in overleg met andere betrokken behandelaren, vastgestelde behandelplan c.q. zorgplan.
Alle opgestelde documenten, alsmede de mono- en/of multidisciplinaire overleggen worden vastgelegd in het digitale EPD.

In het primair proces van DOPPA zorg hebben we opgenomen hoe we handelen in geval van situaties waarbij de ingezette zorg te licht of te zwaar is gebleken.
– Indien een cliënt in de basis ggz wordt behandeld en de behandelaar schat in dat specialistische ggz beter geïndiceerd is, dan zullen de regiebehandelaar en de medebehandelaar de casus gaan bespreken.

– De cliënt wordt op de hoogte gebracht van de bevindingen en in overleg met de cliënt zal de regiebehandelaar besluiten wat de vervolgstap zal zijn.

– De verwijzer wordt benaderd voor het uitschrijven van een bij de specialistische ggz passende verwijzing, waarna de cliënt kan kiezen bij welke zorgaanbieder hij of zij terecht wil.

– Indien cliënt bij DOPPA zorg in behandeling wil blijven zal er zo nodig een eerste gesprek plaatsvinden met de nieuwe regiebehandelaar en zullen de stappen uit het primair proces verder worden vervolgd.

– Indien een cliënt in de specialistische ggz wordt behandeld en de behandelaar schat in dat de basis ggz voldoende kader biedt voor de behandeling, dan zal de casus door de behandelaar worden ingebracht in het MDO.

– De regiebehandelaar zal besluiten wat de vervolgstap zal zijn en stemt dit besluit af met de cliënt.

– De verwijzer wordt benaderd voor het uitschrijven van een bij de basis ggz passende verwijzing.
– Een nieuw behandelplan c.q. zorgplan wordt opgesteld en zo nodig zal er een gesprek plaatsvinden met de nieuwe regiebehandelaar.

Bij DOPPA zorg behandelen wij cliënten zo lang als nodig en zo kort als mogelijk.

Binnen DOPPA zorg geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
– Als er binnen de behandeling/het zorgtraject sprake is van escalatie over de toestand van een cliënt, dan overlegt de regiebehandelaar met de behandelaar over mogelijke interventies en te nemen stappen. In geval van verschil van inzicht beslist de regiebehandelaar.

– Indien de regiebehandelaar een betrokkene is in het conflict dan wordt overleg gezocht in het MDO (in aanwezigheid van in ieder geval de regiebehandelaar en de psychiater). De psychiater bemiddelt of beslist.

– Indien de psychiater betrokken is bij de conflictsituatie of indien de betrokken personen er gezamenlijk niet uit komen, zal de situatie worden besproken met de zorginhoudelijke leidinggevende. Mochten deze stappen niet tot bevredigend resultaat hebben geleid, dan kan er een beroep worden gedaan op de Raad van Bestuur.

– Het verschil van inzicht wordt geregistreerd door middel van het “meldingsformulier” met een korte beschrijving van het probleem.

– Er wordt een gedegen terugkoppeling gegeven aan de cliënt met verslaglegging in het clientdossier. De registratie wordt daarbij onderdeel van een procedure in het kwaliteitssysteem. Tevens wordt de huisarts van de cliënt over de escalatie op de hoogte gebracht door de regiebehandelaar.

– Is het conflict niet zorg gerelateerd, dan zal de situatie worden besproken met de direct leidinggevende. Indien deze stap niet haalbaar is, kan er beroep worden gedaan op een externe vertrouwenspersoon.

10. Wij vragen om toestemming van de cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals.

https://www.doppazorg.nl/images/Toestemmingsformulier-opvragen-clientgegevens.pdf

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruiken wij de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en wij vragen het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle).

Wij gebruiken de privacyverklaring als de cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS.

11. Klachten en geschillen regeling

Cliënten kunnen de klachtenregeling hier vinden:
https://www.doppazorg.nl/informatievoorclienten/klachtenregeling
Cliënten kunnen met geschillen over de behandeling terecht bij en de geschillenregeling is hier te vinden:

Geschillencommissie KPZ

12. Wachttijd voor intake en behandeling

Cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link en kunnen deze telefonisch opvragen.
https://www.doppazorg.nl/praktijkinfo/wachttijden

13. Aanmelding en intake

De aanmeldprocedure is in onze organisatie als volgt geregeld:
https://www.doppazorg.nl/informatievoorclienten/aanmeldprocedure

Controle op volledigheid.
De medewerkers van ons secretariaat controleren of de verwijzing (afgegeven door de huisarts of de poh-ggz namens de huisarts, jeugdarts of ander medisch specialist, wijkcoach of zorgconsulent namens de gemeente) voldoet aan de minimale eisen:
– Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)

– Naam en functie van de verwijzer

– AGB-code van de verwijzer

– Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer

– Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)

– Specifiek benoemen dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan. Dat hoeft niet met een DSM-IV code, maar het mag wel.

– Verwijzing voor een behandeling in de generalistische basis-ggz of verwijzing voor een behandeling in de gespecialiseerde ggz.

Controle op doelgroep.
De medewerkers van ons secretariaat leggen alle aanmeldingen voor aan één van onze zorgcoördinatoren om na een korte screening, middels vragenlijst en/of telefonisch en/of face to face gesprek, tot een passende indicatie te komen. Indien na de screening blijkt dat de cliënt bij onze organisatie niet de juiste hulp kan krijgen, zal de zorgcoördinator met de verwijzer in overleg gaan omtrent een betere oplossing voor de betreffende cliënt. Voor cliënten jonger dan 16 jaar wordt gebruik gemaakt van een instemmingsverklaring.
https://www.doppazorg.nl/images/Toestemmingsformulier-opvragen-clientgegevens.pdf

Voorafgaand aan het behandeltraject krijgt de cliënt informatie over de organisatie toegestuurd alsmede een te ondertekenen behandelovereenkomst en toestemmingsverklaring (indien van toepassing een privacyverklaring). Bij de start van het behandeltraject krijgt de cliënt een ROM vragenlijst en/of klachtenlijst toegestuurd.
Binnen DOPPA zorg wordt de cliënt terugverwezen naar de verwijzer – indien mogelijk met een passend advies – indien wij geen passend aanbod hebben op de zorgvraag van de cliënt

14. Diagnostiek 
De cliënt meldt zich aan binnen DOPPA zorg bij de receptie/ het secretariaat. Ter screening van de problematiek is er een team van zorgcoördinatoren (dit zijn psychologen en orthopedagogen) die de screening van de cliënt en diens problematiek doen middels telefonisch consult, het lezen van de verwijzing en/of eventueel een face to face kennismaking. Daarin wordt bepaald en afgestemd met de cliënt of er sprake is van een hulpvraag voor diagnostiek, een hulpvraag voor behandeling of beide. Van daaruit wordt er door de zorgcoördinatoren inzichtelijk gehouden wanneer er plek is bij de juiste behandelaar, diagnosticus, en wordt er zodra mogelijk een intake ingepland door het secretariaat. De cliënt mag te allen tijde voorkeuren uitspreken voor (regie)behandelaar, locatie en andere wensen.
De intake wordt uitgevoerd door een regiebehandelaar (zoals gz-psycholoog) en een medebehandelaar (zoals orthopedagoog of psycholoog). Voorafgaand vindt er een dossieranalyse plaats en nadien wordt er een testbatterij samengesteld door de regiebehandelaar en medebehandelaar gezamenlijk. Het diagnostisch traject wordt uitgevoerd door diagnostiek teams die standaard beschikbaar zijn voor diagnostische werkzaamheden, zodat de cliënt vooraf weet wanneer de het traject gereed zal zijn
De medebehandelaar voegt de resultaten van het onderzoek samen en komt in samenspraak met de regiebehandelaar tot een integratief beeld, hetgeen een verklaring dient te zijn voor de aangemelde klachten en de daarbij behorende adviezen. Tevens wordt er in afstemming tussen regiebehandelaar en medebehandelaar een DSM-5 classificatie vastgesteld. Middels een terugkoppelingsgesprek met daarbij aanwezig de cliënt en/of ouders/verzorgers, regiebehandelaar en medebehandelaar worden de resultaten, het integratief beeld en de adviezen teruggekoppeld. Vervolgens heeft de cliënt de keuze om al dan niet verder te gaan met een aangeboden behandeladvies.

15. Behandeling

Het behandelplan c.q. zorgplan wordt als volgt opgesteld:

Naar aanleiding van het intake gesprek, met eventuele verlengde intake, wordt er na afstemming tussen medebehandelaar en regiebehandelaar een behandelplan c.q. zorgplan opgesteld door de medebehandelaar. Hierin worden de klachten, aanmeldreden, hulpvragen van de cliënt centraal gesteld. De regiebehandelaar krijgt een seintje wanneer het conceptbehandelplan c.q. zorgplan in het dossier staat en leest hierin mee en stelt, in afstemming met de betrokken medebehandelaar, een voorlopige DSM-5 intake-classificatie. Er wordt door de regiebehandelaar feedback gegeven op het behandelplan c.q. zorgplan. Vervolgens wordt het behandelplan c.q. zorgplan ingebracht in het multidisciplinair team middels een MDO. De aanmeldreden, klachten, hulpvragen en het integratief beeld (concept) worden hier besproken met de bijbehorende voorlopige DSM-5 intake-classificatie.
Na afstemming in het MDO wordt de DSM-5 classificatie vastgesteld en wordt het behandelplan c.q. zorgplan besproken/ voorgesteld met/aan de cliënt (en diens systeem waar nodig) in een behandelplan c.q. zorgplan bespreking. Na akkoord van betrokkene(n) wordt het behandelplan c.q. zorgplan ondertekend en in het dossier verwerkt.

Bij de behandeling van een cliënt is zowel een regiebehandelaar als één (of waar nodig meerdere) medebehandelaar(s) betrokken. Zo kan er een team bestaan van een regiebehandelaar welke overkoepelend betrokken is, en de medebehandelaars welke elk een bepaald behandelonderdeel voor hun rekening nemen (b.v. psychologische behandeling i.c.m. psychomotorische therapie i.c.m. gezinsbehandeling). De regiebehandelaar is aanwezig bij de voorbereiding van de intake met de medebehandelaar, bij de intake met cliënt (evt. met diens systeem) en de medebehandelaar, bij het nabespreken van de intake met de medebehandelaar. Daarna is de regiebehandelaar ook betrokken bij het multidisciplinair overleg, waar hij/zij in afstemming met de betrokkenen in het overleg de (voorlopige) DSM-5 classificatie vaststelt. Eenmaal per 3 maand vindt er een standaard evaluatiemoment plaats. Dit zowel met cliënt als binnen het multidisciplinair team. Bij de tussentijdse evaluatie met de cliënt is standaard de medebehandelaar betrokken en waar nodig wordt de regiebehandelaar ook actief ingezet. Op die manier wordt de regiebehandelaar standaard op de hoogte gebracht en gehouden van het traject. Voorafgaand aan dit MDO wordt ook het proces tot dan toe beschreven in een tussenevaluatie verslag door de medebehandelaar welke betrokken is. De regiebehandelaar leest hierin mee, denkt mee en bepaalt de tussentijdse voorlopige DSM-5 classificatie welke in het MDO wordt vastgesteld. Indien er tussentijds afgeweken wordt van de ‘koers’ in de behandeling zal dit door de medebehandelaar afgestemd worden met de regiebehandelaar. De regiebehandelaar heeft daarin een bepalende rol.

De voortgang van de behandeling wordt binnen naam DOPPA zorg als volgt gemonitord:

Middels het opstellen van het behandelplan c.q. zorgplan worden de koers, de doelen, de behandelvorm en de methodiek vastgesteld. Deze wordt door alle betrokkenen ondertekend om op deze manier duidelijke overeenstemming te hebben over de doelen en de weg daar naartoe. Het behandelplan c.q. zorgplan wordt ingebracht in een MDO, voordat het met de cliënt wordt besproken. Vervolgens worden de behandeldoelen elke 3 maand geëvalueerd middels een tussen evaluatie verslag, in een gesprek met medebehandelaar en cliënt (en waar nodig regiebehandelaar). Hier wordt een tussenevaluatieverslag van gemaakt en ingebracht in een MDO. Tevens worden er bij start en afsluiting van een behandeltraject standaard een klachtenlijst (jeugd: CBCL, volwassene: SCL90) ingevuld door cliënt en kunnen er diverse andere vragenlijsten worden ingezet om de behandeling meetbaar te maken (zoals met de CBSK/CBSA, CDI, ADIS-C).

Binnen DOPPA zorg evalueert de regiebehandelaar samen met de cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt:

Hierboven staat hierover een uitgebreide omschrijving. Kort gezegd wordt dit gedaan middels: tussenevaluatieverslag, tussenevaluatie gesprek met cliënt en betrokken behandelaren en inbreng
van de tussenevaluatie in het MDO. Indien wenselijk worden vragenlijsten gebruikt om het meetbaar te maken. De SQ-48 wordt ingezet als ROM instrument.

De tevredenheid van cliënten wordt binnen DOPPA zorg op de volgende manier gemeten:
Voor de meting van ervaren cliënttevredenheid wordt na afloop van ieder behandeltraject de CQindex naar de cliënt toegestuurd. Per kwartaal maken wij een analyse van de metingen en nemen wij verbeterpunten op in het jaarplan.

16. Afsluiting/nazorg

De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de cliënt en diens verwijzer besproken:

Aan het eind van een behandeltraject vindt er met de cliënt en betrokken behandelaren (indien nodig met regiebehandelaar) een eindgesprek plaats. Hierin worden de behandeldoelen geëvalueerd. Bij het behalen van de doelen zal dit tevens in de eindrapportage beschreven worden. Deze eindrapportage wordt geschreven door de medebehandelaar, beoordeeld door de regiebehandelaar die een voorlopige einddiagnose in het EPD zet. Daarna worden de eindrapportage en bevindingen gedeeld in een MDO waarin gezamenlijk de einddiagnose vastgesteld wordt. Bij toestemming van de cliënt wordt informatie gedeeld met de verwijzer. Indien er sprake is van onvoldoende mogelijkheden tot hulp zal een cliënt doorverwezen worden. De cliënt wordt aangemoedigd zelf hiervoor een nieuwe verwijzing te organiseren en waar nodig wordt cliënt hierin ondersteund. Daarin trachten we een warme overdracht te kunnen doen, zowel schriftelijk als mondeling, met de verwijzer dan wel de vervolgbehandelaar.

Cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van het behandeltraject sprake is van crisis of terugval

DOPPA zorg is een ambulante ggz instelling. Naar de cliënt toe wordt bij intake gecommuniceerd dat er geen bereikbaarheidsdienst of crisisdienst is. Bij crisisgevoelige cliënten wordt tevens een veiligheidsplan gemaakt wat te doen bij een (dreigende) crisissituatie. Daarbij zal gekozen worden voor betrokkenheid van de huisarts, huisartsenpraktijk of een crisisdienst van een andere organisatie. Ook bij terugval en na de behandeling zal de huisarts het aanspreekpunt blijven, maar de cliënt kan en mag altijd contact opnemen met de betrokken behandelaar.

Bel mij terug

×