Missie

DOPPA zorg verleent ambulante psychische zorg aan mensen met de meest uiteenlopende hulpvragen. Iedere cliënt is welkom, wij maken geen onderscheid in leeftijd, opleidingsniveau, etnische achtergrond, geslacht of economische status.

Wij gunnen iedereen een goede psychische gezondheid en wij zetten ons hiervoor in door goed te luisteren naar het unieke verhaal van de cliënt en door een goede match te maken met onze professionals.

In deze samenwerking krijgt iedereen de rol en taken toebedeeld die het beste bij diegene past. Wij bieden onze professionals uitgebreide scholingsmogelijkheden, zodat verworven expertise behouden blijft en aangevuld wordt met nieuwe inzichten, waar zowel zij als onze cliënten profijt van hebben.

Ons ultieme doel is tweeledig:

  • Ervoor zorgen dat kinderen een eerlijke kans krijgen om zichzelf te kunnen ontwikkelen en op te groeien tot evenwichtige, zelfbewuste mensen die de regie hebben over de kwaliteit van hun eigen leven;
  • Ervoor zorgen dat volwassenen enerzijds voldoende toegerust zijn om hun kinderen op te voeden tot evenwichtige, zelfbewuste mensen en anderzijds in staat zijn om vanuit een goede relatie met zichzelf verbinding te kunnen maken met anderen.

Visie

DOPPA zorg staat voor laagdrempelige en toegankelijke psychische zorg. Wij vinden dat iedereen die psychische, emotionele of sociale problemen ervaart moet kunnen worden geholpen, zonder van het kastje naar de muur te worden gestuurd. In een wereld waarin voortdurend veel gebeurt en waarin er veel wordt gevraagd van het aanpassingsvermogen van mensen voelen wij ons geroepen om ons zorgaanbod en onze manier van organiseren te blijven verbeteren. Waar onze kennis ontoereikend is schakelen we externe adviseurs in om ervan verzekerd te zijn dat ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de meest recente wet- en regelgeving.

DOPPA zorg is een informele organisatie waar cliënten zeggenschap hebben in het uitstippelen van het zorgtraject. De uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken worden door ons gebruikt om de juiste speerpunten voor de toekomst te kunnen bepalen. Door hier flexibel mee om te gaan kunnen wij onze ambities waar maken. Ons streven is om in omvang groot genoeg te worden en te blijven, zodat cliënten niet lang hoeven te wachten op passende hulp. Wij trachten voor alle specialistische hulpvragen de juiste professionals in dienst te nemen of op te leiden.

Onze kernwaarden zijn:

  • Authenticiteit, d.w.z. dat wij op basis van respect en waardering voor ieders eigenheid met elkaar en met onze cliënten omgaan;
  • Integriteit, d.w.z. dat wij ons werk zorgvuldig en adequaat uitvoeren en daarbij rekening houden met de wensen en grenzen van elkaar en van onze cliënten;
  • Vooruitstrevend, d.w.z. dat wij als professionals samen met onze cliënten streven naar vooruitgang en vernieuwing ten behoeve van een gezonde organisatie.

Strategie

Ten einde onze missie en visie in de praktijk te kunnen brengen, wordt het zorgaanbod steeds aangevuld. De kennis en expertise van de behandelaars worden continue verrijkt op basis van de meest voorkomende hulpvragen van onze cliënten. De samenstelling van het team wordt zo gevarieerd mogelijk gehouden.

De gezondheid van onze medewerkers is van groot belang om te kunnen voldoen aan onze ambities. Er is daarom veel aandacht voor hun fysieke en mentale gezondheid. De relevante wetgeving, zoals ARBO, AVG en BIG, wordt stap voor stap conform PDCA cyclus ingevoerd en toegepast. Middels teambijeenkomsten, het delen van beleidsmatige beslissingen en het voeren van jaargesprekken wordt er gewerkt aan steeds groter wordend bewustzijn van de visie en missie bij de medewerkers.

DOPPA zorg kent een heldere, platte organisatiestructuur zodat wij altijd overzicht houden op de verschillende functies en disciplines die aanwezig zijn. We kiezen ervoor om breed georiënteerd personeel aan te trekken, zodat taken uitwisselbaar zijn en de continuïteit van onze zorg bewaard blijft.

Filosofie

De filosofie van DOPPA zorg, die leidt tot de geformuleerde visie en missie, behelst de overtuiging dat mensen met voldoende zelfkennis en zelfwaardering psychologisch flexibeler zijn en een hogere kwaliteit van leven ervaren. Als zorgverlener willen wij daar zoveel mogelijk aan bijdragen.

Het niet goed kunnen verdragen van nare emoties en gedachtes leidt tot allerlei psychische klachten, die naar de achtergrond verdwijnen zodra er meer aandacht en ruimte ontstaat voor deze emoties en gedachtes. Gedragskundigen zijn geschoold om cliënten hiermee te helpen. Het aangereikt krijgen van de juiste handvatten en het versterken van vaardigheden zal resulteren in blijvende psychische gezondheid bij cliënten, met daarbij ook positieve gevolgen voor de mensen om hen heen en de maatschappij.

Derhalve luidt ons motto:

“Mentaal gezonde mensen maken samen een gezonde maatschappij.”

Bel mij terug

×