over DOPPA zorg en het team

Informatie voor verwijzers

Inclusie en exclusie criteria

DOPPA zorg is een organisatie voor ambulante GGZ met kleinschalige kernteams per locatie. Dat betekent dat onze dienstverlening op consultbasis wordt verleend en zowel de face-to-face gesprekken als de digitale consulten op afspraak worden ingepland. Wij bieden derhalve geen dagbehandeling, klinische opname of 24-uurs-zorg.

Buiten kantoortijden dienen cliënten in nood zelf contact op te kunnen nemen met 112 of de huisartsenpost. Verwijzingen naar één van de 28 crisisdiensten in Nederland verlopen via de huisarts of diens vervanger.

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/psychische-klachten/psychische-crisis

Een verwijzing van de huisarts betekent niet automatisch een toelating bij DOPPA zorg. Wij bekijken per aanmelding zorgvuldig of de betreffende cliënt en zorgvraag passen bij onze expertise. Middels een screening op basis van aanmelding en verwijzing bepalen wij welke cliënten bij ons in behandeling kunnen worden genomen. Een kort telefonisch contact kan daar onderdeel van zijn.

Exclusie criteria en inclusie criteria

Op onderstaande pagina kunt u lezen welke inclusie- en exclusiecriteria wij hanteren.

https://www.doppazorg.nl/clienten/inclusie-en-exclusie-criteria/

Vergoede en niet vergoede zorg

Niet alle DSM 5 classificaties ofwel psychische stoornissen worden door de verzekeraars vergoed. Via onderstaande link is hier meer over te lezen.

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2018/07/10/uitleg-aanspraken-geneeskundige-ggz-op-basis-van-dsm-5-classificatie

Kind en jeugd

DOPPA zorg levert als gecontracteerde aanbieder van alle gemeentes in Twente zowel generalistische basis GGZ als specialistische GGZ aan jeugdigen tot 18 jaar. Bij beide vormen van zorg kan zowel monodisciplinair als multidisciplinair worden behandeld.

Zowel de wijkcoach en zorgconsulent van de gemeente als de huisarts, jeugdarts en medisch specialist kan naar ons verwijzen. Dit kan gaan om vragen met betrekking tot diagnostiek, behandeling en/of ambulante begeleiding. Wij bieden hulp aan het kind, de jongere en hun ouders. Tevens begeleiden wij gezinssystemen en geven wij relatietherapie waar nodig. Ook is het mogelijk dat de arts of specialist eerst verwijst naar de gemeente, waar in overleg met de patiënt c.q. cliënt de juiste zorgverlener en het juiste zorgverleningstraject kan worden gekozen.

Zorgdomein

Via Zorgdomein is het mogelijk om een verwijzing te doen. Verwijzers die zijn aangesloten kunnen heel makkelijk gegevens uit het eigen dossier plaatsen in de verwijsbrief.

Verwijzer

Mocht de aanmelding van uw cliënt of patiënt bij ons niet het juiste adres zijn of mocht een reeds gestart traject na de intakefase of gedurende de behandeling onvoldoende tot resultaat leiden, dan verwijzen wij de cliënt terug naar de verwijzer. Hiermee verwachten wij dat de verwijzer de regiehouder blijft en daarmee het overzicht behoudt over alle ingezette zorg rondom de cliënt.

Volwassenen

Voor volwassenen vanaf 18 jaar bieden wij zowel monodisciplinaire zorg als multidisciplinaire zorg vanuit het Zorgprestatiemodel. Wij doen dit voor zowel generalistische basis GGZ als voor specialistische GGZ.

In hoeverre de zorg wordt vergoed en of er wel of geen sprake is van een eventuele intakestop is na te zien op deze pagina.

https://www.doppazorg.nl/clienten/wordt-de-zorg-vergoed/

Zowel de huisarts, bedrijfsarts als medisch specialist kan naar ons verwijzen. Alleen als er sprake is van een vermoeden van DSM 5 problematiek en het zorgplafond van de betreffende verzekeraar is nog niet bereikt, krijgt de cliënt de zorg vergoed.

Verwijsbrief

Voor huisartsen, bedrijfsartsen, jeugdartsen en specialisten is het belangrijk om te weten dat de verwijsbrief aan bepaalde eisen moet voldoen. Zowel de gemeentes als de zorgverzekeraars verwachten minimaal de volgende items op een verwijsbrief: correcte datum, AGB-code, omschrijving van de problematiek en de reden van verwijzing.

Bel mij terug

×