over DOPPA zorg en het team

Informatie voor verwijzers

Veelgestelde vragen

DOPPA zorg is een kleinschalige en flexibele instelling voor ambulante GGZ. Dat betekent dat onze dienstverlening op consultbasis wordt verleend. Zowel de face-to-face gesprekken als de consulten middels beeldbellen worden op afspraak ingepland. Wij bieden geen dagbehandeling, klinische opname of 24-uurs crisiszorg. Buiten kantoortijden dienen cliënten in nood zelf contact op te kunnen nemen met 112 of de huisartsenpost.

Verwijzingen naar één van de 28 crisisdiensten in Nederland verlopen via de huisarts of diens vervanger. Kijk voor meer uitleg op https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/psychische-klachten/psychische-crisis

Een verwijzing van de huisarts betekent niet automatisch een toelating bij DOPPA zorg. Wij bekijken per aanmelding zorgvuldig of de betreffende cliënt en diens hulpvraag passen bij onze expertise. Middels een screening op basis van de aanmelding en verwijzing bepalen wij welke cliënten bij ons in behandeling kunnen worden genomen. Een kort telefonisch contact kan daar onderdeel van zijn.

Belangrijk om te weten

Mocht de aanmelding van uw cliënt of patiënt bij ons niet het juiste adres betekenen OF mocht het reeds gestarte traject na de intakefase of gedurende de behandeling onvoldoende tot resultaat leiden, dan verwijzen wij de cliënt terug naar de verwijzer.

 

Exclusie criteria – Wat doen wij niet

Per aanmelding bekijken wij welke cliënt met welke hulpvraag wel of niet door ons kan worden geholpen. Onderstaande criteria vormen de richtlijnen die wij in onze organisatie aanhouden voor wat betreft problematieken die wij niet kunnen behandelen:

 • Cliënten die ernstig suïcidaal of crisisgevoelig zijn.
 • Cliënten die actuele psychiatrische problematiek hebben en psychiatrische consultatie vereisen, zoals onder andere bij psychose, schizofrenie en waanstoornis en ernstige zelfbeschadiging.
 • Cliënten waarbij sprake is van stoornissen in of door het gebruik van middelen zoals alcohol en drugs en andere ernstige verslavingsproblematiek.
 • Cliënten die op verschillende levensgebieden een grote zorgvraag hebben. We hebben geen mogelijkheid tot dagbehandeling ofwel klinische opnames.
 • Cliënten met fors risicovol en grensoverschrijdend gedrag.
 • Cliënten met forse klachten vanuit persoonlijkheidsproblematiek.
 • Gezinssystemen waarbij sprake is van actuele onveiligheid.
 • Cliënten met forse motivatieproblemen.
 • Cliënten met eetstoornissen, neurocognitieve stoornissen, conversie-, nagebootste en pijnstoornissen kunnen niet worden behandeld.

Ambulante GGZ

DOPPA zorg biedt als kleinschalige ambulante GGZ organisatie géén crisisopvang voor mensen die in acute psychiatrische nood verkeren, geen dagopvang/dagbehandeling of mogelijkheden voor klinische opname. Mocht zich een crisissituatie voordoen, dan adviseren wij contact op te nemen met de huisarts, huisartsenpost of politie.

Verwijzingen naar één van de 28 crisisdiensten in Nederland verlopen via de huisarts of diens vervanger. Kijk voor meer uitleg op https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/psychische-klachten/psychische-crisis

Kind en jeugd

DOPPA zorg levert als gecontracteerde aanbieder van alle gemeentes in Twente basis en specialistische geestelijke gezondheidszorg aan jeugdigen tot 18 jaar. Zowel de wijkcoach en zorgconsulent van de gemeente als de huisarts, jeugdarts en medisch specialist kunnen naar ons verwijzen. Dit kan gaan om vragen met betrekking tot diagnostiek, behandeling en/of begeleiding. Wij bieden hulp aan het kind, de jongere en hun ouders. Tevens begeleiden wij gezinssystemen en geven wij relatietherapie waar nodig. De gemeente bepaalt uiteindelijk of de hulpvraag wordt gezien als verzekerde zorg of niet verzekerde zorg. Ook is het mogelijk dat de arts of specialist eerst verwijst naar de gemeente, waar in overleg met de patiënt c.q. cliënt de juiste hulpverlener en het juiste hulpverleningstraject kan worden gekozen.

Volwassenen

Voor volwassenen vanaf 18 jaar bieden wij voornamelijk monodisciplinaire zorg vanuit het Zorgprestatiemodel en incidenteel multidisciplinaire zorg. Hiervoor geldt dat de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist kan zorgen voor een verwijzing. Als er sprake is van een vermoeden van DSM 5 problematiek, die volgens zorgverzekeraars valt onder verzekerde zorg, en het zorgplafond van de betreffende verzekeraar is nog niet bereikt dan krijgt de cliënt de zorg vergoed. Indien er geen sprake is van DSM 5 problematiek, dan komen de kosten voor rekening van de cliënt.

Verwijsbrief

Voor huisartsen, bedrijfsartsen, jeugdartsen en specialisten is het belangrijk om te weten dat de verwijsbrief aan bepaalde eisen moet voldoen. Zowel de gemeentes als de zorgverzekeraars verwachten minimaal de volgende items op een verwijsbrief: correcte datum, AGB-code, omschrijving van de problematiek en de reden van verwijzing.

Wij willen verwijzers erop wijzen dat het van belang is om onze exclusiecriteria in acht te nemen bij het verwijzen van patiënten naar onze organisatie, om ervoor te zorgen dat zij de juiste hulp kunnen krijgen.

Zorgdomein

Via Zorgdomein is het mogelijk om een verwijzing te doen. Verwijzers die zijn aangesloten kunnen heel makkelijk gegevens uit het eigen dossier plaatsen in de verwijsbrief.

Inclusie criteria – Wat doen wij wel

Hieronder beschrijven we de criteria waarmee cliënten in aanmerking komen voor onze zorg.
We bieden zorg aan cliënten van alle leeftijden met kleine en grotere hulpvragen. Onze expertise beslaat de zorg, in de vorm van diagnostiek, behandeling, ambulante begeleiding en ondersteuning, bij psychische, emotionele of sociale problemen. Hieronder een opsomming van gebieden waarop hulpvragen o.a. gericht kunnen zijn:

 • Zelfbeeldproblematiek
 • Ontwikkelingsproblemen
 • AD(H)D/ gedragsproblemen
 • Autisme
 • Angst/ Paniek/ Dwang
 • Stemming (/Depressie)
 • Hechting/ Trauma
 • Leerproblematiek
 • Persoonlijkheidsproblematiek, milde klachten
 • Systeemproblematiek (gezinsinteractie/echtscheiding/Kopp)

Liever direct contact?
Bel of mail ons gerust

Bel mij terug

×