Voor verwijzers

Op deze pagina lichten wij graag toe hoe verwijzers het beste hun cliënten c.q. patiënten naar ons kunnen doorverwijzen en aan welke aandachtspunten moet worden gedacht.

 

Jeugd:

DOPPA zorg levert als gecontracteerde aanbieder van alle gemeentes in Twente GBGGZ en SGGZ aan jeugdigen tot 18 jaar. Zowel de wijkcoach of zorgconsulent van de gemeente als de huisarts, jeugdarts of medisch specialist kan naar ons verwijzen. Dit kan gaan om vragen met betrekking tot diagnostiek, behandeling en/of begeleiding. Wij bieden hulp aan het kind, de jongere en aan hun ouders. Tevens begeleiden wij gezinssystemen en geven wij relatietherapie waar nodig. De gemeente bepaalt uiteindelijk of de hulpvraag wordt gezien als verzekerde zorg of niet verzekerde zorg. Ook is het mogelijk dat de arts of specialist eerst verwijst naar de gemeente, waar in overleg met de patiënt c.q. cliënt de juiste hulpverlener en het juiste hulpverleningstraject kan worden gekozen.

 

Volwassenen:

Voor volwassenen vanaf 18 jaar bieden wij GBGGZ. Hiervoor geldt dat de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist kan zorgen voor een verwijzing. Als er sprake is van een vermoeden van DSM-V problematiek, die volgens verzekeraars valt onder verzekerde zorg, en het zorgplafond van de betreffende verzekeraar is nog niet bereikt, dan krijgt de cliënt de zorg vergoed. Indien er geen sprake is van DSM-V problematiek, komen de kosten voor rekening van de cliënt.

 

Verwijsbrief:

Voor huisartsen, bedrijfsartsen, jeugdartsen en specialisten is het belangrijk om te weten dat de verwijsbrief aan bepaalde eisen moet voldoen. Zowel de gemeentes als de zorgverzekeraars verwachten minimaal de volgende items op een verwijsbrief: correcte datum, AGB-code, aanduiding GBGGZ of SGGZ, omschrijving van de problematiek en de reden van verwijzing.

 

Tot slot:

Tot slot willen wij verwijzers adviseren om geen uitspraken te doen richting cliënten c.q. patiënten over vergoedingen. Eventuele mogelijkheden daartoe zullen altijd rechtstreeks met ons secretariaat worden afgestemd.

 

Heb je een vraag of wil je een afspraak? Contact opnemen met ons is heel makkelijk: